Porušila židovská obec pravidla pro čerpání státních dotací?

20. dubna 2012 v 8:33 | TJ |  Domácí zprávyV únoru podal Jan G. podnět revizní komisi Židovské obce v Praze (ŽOP), v němž žádal o prošetření, zda ŽOP v rámci rituálního dohledu skrytě finančně nedotuje provoz košer restaurace Dinitz, která je obchodním projektem člena reprezentace ŽOP Gabriela Z. Ve svém propočtu Jan G., jenž sám v košer stravování podniká, odhaduje, že zvýhodnění může dosahovat více než půl milionu korun ročně. Během čtyř let, kdy měl tento vzat trvat, tak ŽOP mohla ze svých prostředků dotovat provoz soukromé restaurace Dinitz částkou minimálně dvou milionů korun.

Avšak dle dostupných informací je možné, že část těchto financí pocházela i ze státního rozpočtu. V tom případě by se ŽOP dopustila porušení pravidel čerpání státních dotací na podporu duchovních, které na práci rituálního dohledu získává od ministerstva kultury. V kontextu evropského práva by se mohlo jednat i o státní podporu neslučitelnou s evropským trhem. Této kauze jsme se již krátce věnovali v článku "Proč předseda ŽOP pozastavil rozhodnutí Matany?".Na co mohou jít státní peníze

Federace židovských obcí v ČR (FŽO), pod níž spadá ŽOP, patří mezi 17 církví a náboženských společností, kterým je přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva být financovány podle zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem. Dle tohoto zákona stát poskytuje úhradu tzv. osobních požitků duchovních, přičemž podmínky a podrobnosti pro jejich stanovení určuje nařízení vlády č. 566/2006.

U všech církví a náboženských společností jsou duchovní rozděleni do platových tříd, kde je uveden vždy popis činnosti. Pokud se zde jedná o dohled nad dodržováním zásad kašrutu v košer kuchyních a jídelnách, tak je to dle podmínek pro FŽO vždy v rámci židovské obce. Restaurace Dinitz je však komerční subjekt mimo ŽOP. Zaměstnanci pražského rabinátu zde pracovat mohou, ale za tuto činnost jim však nepřísluší prostředky státního rozpočtu. Jelikož je rituální dohled velmi časově náročný, pak by tito duchovní neměli vůbec na státní dotaci nárok.

Co snese ŽOP, co trh EU

Pokud by došlo k situaci, že ŽOP finančně zvýhodňovala restauraci Dinitz s využitím státních prostředků, pak by se mohlo jednat i o státní podporu neslučitelnou s vnitřním evropským trhem. Dle smlouvy o fungování EU není totiž přípustné, aby státní prostředky narušovaly hospodářskou soutěž tím, že zvýhodní určitý podnik.

Podnět Jana G. a zprávu revizní komise ŽOP by měla projednat reprezentace ŽOP na svém jednání v příštím týdnu. Její členové by se měli věnovat celému problému podrobně, protože je třeba zjistit, kdo případně rozhodl o dotování provozu komerční košer restaurace, a zda byly pro tento účel zneužity prostředky státu, které by bylo nutné v takovém případě vrátit. Vyvození osobní zodpovědnosti vedoucích funkcionářů by mělo být samozřejmostí, zvláště poté, co za daleko menší prohřešek musel před časem odejít vedoucí kuchyně.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Dan.B Dan.B | 22. dubna 2012 v 9:59 | Reagovat

Tohle je ted na FB .
O tom asi redakce pise jestly to chapu dobre ?

Tento podnět jsem podal před několika měsíci a byl určen pouze RK repre a vedení. Když už je to teď stejně veřejně na blogu tak zde je původní verze aby nedošlo k zkreslovaní a dezinformacím.

Vážení členové revizní komise,

rád bych dále specifikoval svůj dřívější dotaz a upřesnil některé informace. Obracím se na vás, jakožto člen ŽOP a zároveň jako majitel restaurace King Solomon a v neposlední řadě jako člověk, co řádně platí daně. V následujícím dopise popíši situaci a předložím konkrétní čísla. Pokud potvrdíte správnost mých údajů, tak vás žádám o vysvětlení a nápravu situace.

Rabinát ŽOP má nadstandardní vztahy s firmou Aftermatch provozující restauraci Dinitz v Bílkově ulici. Podle informace, kterou není rabinát s to veřejně potvrdit, platí za košer certifikaci společnost Aftermatch s.r.o. asi 120 000 kč ročně před zdaněním.Podle oficiálního ceníku rabinátu ŽOP je přitom cena za masgiacha 2500kč/den. Tuto cenu rabinát účtoval jiným subjektům, což je možné doložit. Mošgiach poskytnutý rabinátem by tedy měl stát (30x2 500) 75 000 kč měsíčně. Cena samotného certifikátu by pak podle oficiálního ceníku měla být 120 000kč ročně (pro subjekt s obratem větším než 1000 000 ročně). Shrnu-li výše popsané vychází:

- Skutečně (snad) zaplaceno za 4 roky existence Dinitzu - 480 000kč
- Částka, která měla být proplacena podle oficiálního ceníku- 4 080 000kč
- Vyše škody - 3 600 000 kč

Všechny restaurace, které kdy měly certifikát od ŽOP, vždy platily mošgiacha a certifikát zvlášť. Byli to například restaurace Massada, Jeruzalém, Tel Aviv, Carmel a i King Solomon (informace, že Dinitz je první a jediná košer restaurace plně uznaná rabinátem ŽOP, kterou Dinitz prezentuje na svém webu do celého světa, je lživá). Restaurace Dinitz je vedena pod označením Mehadrin, což znamená, že má být pod neustálým dozorem, což také uvádí na svých internetových stránkách. To nemůže dělat jedna osoba .V restauraci Dinitz skutečně také vždy pracovali dva mošgiachové. Jména mošgiachů mohu jednoduše doložit – avšak na rabinátu zajisté vědí, koho zaměstnávali a za kolik.

Další náklady na provoz Dinitzu představuje platba externího zaměstnance ŽOP pana Kalchaima, což je minimálně 120 tis. ročně a spojené náklady na telefon, přibližně 40 tis. ročně. Nezanedbatelné jsou i mzdové náklady za pana Dunajevského, který v restauraci tráví dvě hodiny denně – ročně jde o 120 tis. Pokud k těmto částkám připočteme skutečné předpokládané mzdové náklady na mošgiachy – přibližně 528 tis. kč vyjde nám, že roční provoz košer certifikace ve skutečnosti stojí cca, 808 000kč. Jestliže Dinitz skutečně odvádí 10 000kč měsíčně – 120 000 ročně, pak ŽOP dotuje ročně Dinitz 688 000 kč. Tyto peníze pak z větší části pocházejí z ministerstva kultury, církevního odboru. Toto probíhá už čtyři roky.

Pan Dunajevsky se souhlasem pana Borgese také odklání a odklaněl skupiny z obecní jídelny do restaurace Dinitz, což za poslední čtyři roky představuje minimálně 2 miliony korun . I tato škoda je třeba přičíst ke ztrátě ŽOP. Tajemník obce byl opakovaně ústně i písemně informován, mnou, panem Planerem vedoucím jidelny a dalšími, ale nikdy nereagoval. Dále mě zajímá, jestli provozovatel Dinitzu platil za reklamu, kterou měl minimálně čtyři měsíce na obecním webu? Majitel zmiňované firmy sedí v reprezentaci ŽOP, což je jasný střet zájmů.

V Praze a v ČR funguje několik komerčních i obecních košer provozů. Argument, že ŽOP podporou Dinitzu pomáhá kašrutu v ČR je naprosto falešný a úsměvný.

Rád bych shrnul předchozí informace:

Za čtyři roky certifikace Dinitz zaplatil480 000kč

Za stejné čtyři roky ŽOP (s velkým příspěvkem ministerstva kultury a možná peněz z EU) vynaložila:

Dohled mošgiachů2 112 000kč
Externí zaměstnanec pan Kalchaim 480 000kč
Vedoucí rabinátu pan Dunajevsky 480 000kč
Telefony, faxy a administrativa 160 000kč

Celkově ŽOP společně se státními dotacemi vynaložily3 232 000kč

Rozdíl mezi skutečnými náklady a platbou Dinitzu je2 752 000kč

Pokud přičteme ztrátu z turismu 2 mil. vychází částka necelých 5 mil.kč. (Způsobená škoda)

Pokud někdo jedná tak, že dělá klamavou reklamu, poškozuje jiné soutěžitele, parazituje na pověsti, podplácí, zlehčuje, porušuje obchodní tajemství, ohrožuje spotřebitele či jinak poruší předpisy o hospodářské soutěži a způsobí tak újmu ve větším rozsahu dopouští se trestného činu podle § 248 odst. 1, za který může dostat až 3 roky, propadnutí majetkové hodnoty a zákaz činnosti.

Dále pak, pokud uvede někoho v omyl, aby obohatil sebe nebo jiného, pak se jedná o podvod §209 a podle výše škody je možné potrestání až do 10 let (u velké škody), mírnější sazby jsou do osmi let (větší škoda)

A konečně je zde otázka zda bylo řádně nakládáno s majetkem ŽOP, kde hrozí těm, kteří měli takovou povinnost (představitelé ŽOP) trestní stíhání za spáchání trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku dle §220, kdy trestní sazba je odstupňovaná dle způsobené škody, kdy nejvyšší možná sazba je až 8 let.

Je samozřejmě možné, že by trestných činů mohlo být spácháno i více, například poškození zájmů EU nebo zneužití informací v obchodním styku, kde jsou tresty v nejvyšších sazbách 8-10 let.
to celé jednání, tzn. to, že obec půjčuje zadarmo mašgiachy soukromému subjektu okrádá jednak obec, protože ta by je mohla využít pro sebe a pro potřeby svých členů.Potom je zde jednoznačně podvodné jednání vůči ministerstvu, protože to platí duchovní pro potřeby PŽO a ne personál komerční hospody. Tzn. poškození tímto jsou minimálně dva - PŽO a Česká republika, pokud v tom nejsou fondy EU, protože pak by byl třetí poškozený, a tím je EU.

Pevně doufám, že revizní komise prozkoumá mé argumenty, oficiálně se vyjádří a případně se pokusí zjednat nápravu
Dale bych s odvolaním na stanovy Zop článek 3.2 byl rad přítomen jednaní RK

S Uctou

A.Gunsberger

P.S Restauraci je taktéž neustále poskytován překlenovací úvěr na potraviny v řádech statisíců a to za úrok 2 procenta no neberete to za ty prachy.

2 Tykadla Tykadla | 22. dubna 2012 v 10:07 | Reagovat

Hm Rambovi na obci zřejmě již pšenka nepokvete .Kobercaři to stejně zametou pod koberec a Ramba s tím. Uvidíte klidně se vsadím.

3 Kalaš Kalaš | 22. dubna 2012 v 12:07 | Reagovat

Každopádně děkujeme za informace. Věříme, že jsou pravdivé, neboť pan A.G. dává všanc velmi mnoho.

4 gugi gugi | E-mail | 24. dubna 2012 v 11:52 | Reagovat

I když nejsem schopen posoudit celou věc po stránce obsahové, neboť nemám k dispozici žádný spisový materiál, minimálně se mi zdá slušným, že navrhovatel se neuchyluje k soudní žalobě ve smyslu obchodního práva a chce to řešit na půdě ŽOP.

5 .. .. | 25. dubna 2012 v 6:39 | Reagovat

Zase okradly přeživší hanba hnus . Už 20 let ti samí.

6 Kalaš Kalaš | 26. dubna 2012 v 14:15 | Reagovat

KROMĚ NĚKOLIKA JEDNOTLIVCŮ, JSOU ŽL A TENTO BLOG JEDINÝM PROSTOREM KONSTRUKTIVNÍ KRITIKY.

7 dibbuk dibbuk | 1. května 2012 v 18:24 | Reagovat

Takže až na drobné detaily revizní komise potvrdila defraudaci století pánu: Banyáne, Dunajevského  a Tzuriho.
Dle zprav z reprezentace nechtěly nechat stěžovatele  ani promluvit námi zvolení zástupci :  Borges ten který vše podepsal
Tzuri ten kdo na tom vydělal
Banay ten co to cele podporoval
Sidon  ten kterému je to  celé fuk
Daníček ten je jenom kámoš.
A co dál?
Kdo rezignuje?
Kdo půjde sedět?
Kdo a kdy ty peníze  Obci  a státu vrátí?
Necháme si toto pořád líbit?

8 DL DL | 2. května 2012 v 22:30 | Reagovat

Tajemník Michal Borges není voleným členem representace. A jak je to s jeho hlasováním? ... http://oldweb.kehilaprag.cz/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=64&Itemid=65

9 gugi gugi | E-mail | 3. května 2012 v 9:26 | Reagovat

Doporučuji přečíst si zápis z jednání reprezentace č.4 z 23.4. v bodě 6.Podnět pana J.G. byl shledán částečně důvodným.

10 w w | 10. května 2012 v 8:52 | Reagovat

Takže ticho po pěšině obec samozřejmě mlčí a krádež zametla pod koberec. Jak jinak.
Divné je ale ze mlčí i A.G. Velice podivné to je cele.

11 Kalaš Kalaš | 13. května 2012 v 7:58 | Reagovat

Možná  byla A.G. již ze strany obce nabídnuta úlitba- nějaký slušný kšeft.....?

12 A Gunsberger A Gunsberger | 13. května 2012 v 16:19 | Reagovat

Tak to je každopádně dobrej vtip

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama